Truyền thông

Nghị quyết của BTVTU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Logistics sẽ là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 26/5/2022, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cả về số lượng, chất lượng, bền vững. Tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các mặt hàng, thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu; Tối ưu chi phí dịch vụ logistics để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hoá. Phát triển dịch vụ logistics theo hướng chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả Cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thu hút lưu chuyển hàng hóa qua cảng biển, cửa khẩu trên địa bàn; Phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, có năng lực cạnh tranh cao; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp logistics gắn với xuất khẩu theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ:   
Loading...